คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชาติ ตั้งวิรุฬห์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางนพวัลย์ พูนทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรา สัตยประกอบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อ่อนเอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง บัวบาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ