กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพัชรา สัตยประกอบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวรติรัติ จินดาวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2