กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรติรัติ จินดาวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2