กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิลาวัลย์ เนียมพลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายนิติ ศุกรสุนทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3