กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรวีวรรณ อารักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายเมธาว์ ชมสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายกฤษดา สกุลนุ่ม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2