กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปริยาภัทร อยู่กำเนิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1