ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ ชุติมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย แป้นหนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายภิรมย์ ดอกพรม
ตำแหน่ง : อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัตสุชีพ อุสาโห
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงศ์ สายประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย จำปาเทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน