ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.36 KB 29901
แบบฟอร์มรายงานการใช้สื่อ Word Document ขนาดไฟล์ 50.85 KB 48712
แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพของข้อสอบรายข้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 48463
บัตรข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 48760
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.56 KB 7
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ว6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 849.4 KB 48621
งานกิจการนักเรียน
แบบบันทึกรับทราบพฤติกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.3 KB 48390
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 59/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.18 KB 25
คำสั่งที่ 58/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.92 KB 10
คำสั่งที่ 57/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.79 KB 4
คำสั่งที่ 56/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.73 KB 1
คำสั่งที่ 55/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.07 KB 4
คำสั่งที่ 54/2565 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.59 KB 5
คำสั่งที่ 53/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.2 KB 6
คำสั่งที่ 52/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.1 KB 25
คำสั่งที่ 51/2565 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.52 KB 20
คำสั่งที่ 50/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.32 KB 10
คำสั่งที่ 49/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.49 KB 45
คำสั่งที่ 48/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.83 KB 10
คำสั่งที่ 47/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.58 KB 12
คำสั่งที่ 46/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.87 KB 8
คำสั่งที่ 45/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.15 KB 23
คำสั่งที่ 44/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.03 KB 18
คำสั่งที่ 43/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลืองานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดประดู่พระอารามหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.46 KB 10
คำสั่งที่ 42/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลืองานกฐิน ณ วัดแก้วเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.29 KB 7
คำสั่งที่ 41/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.21 KB 16
คำสั่งที่ 40/2565 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.44 KB 48
คำสั่งที่ 39/2565 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.8 KB 11
คำสั่งที่ 38/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.92 KB 34
คำสั่งที่ 37/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการ “The Best Of SKSS SESA” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.88 KB 10
คำสั่งที่ 36/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.65 KB 27
คำสั่งที่ 35/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.37 KB 27
คำสั่งที่ 34/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.62 KB 13
คำสั่งที่ 33/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.24 KB 24
คำสั่งที่ 32/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานสลากภัต ณ วัดแก้วเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.28 KB 8
คำสั่งที่ 31/2565 เรื่องแต่งตั้งกรรมการการจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.93 KB 18
คำสั่งที่ 30/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.36 KB 74
คำสั่งที่ 29/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.65 KB 63
คำสั่งที่ 28/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.99 KB 58
คำสั่งที่ 27/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.76 KB 68
คำสั่งที่ 26/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬาภายในต้านยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.28 KB 94
คำสั่งที่ 25/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.34 KB 51
คำสั่งที่ 24/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.45 KB 232
คำสั่งที่ 23/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.44 KB 73
คำสั่งที่ 22/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 187.49 KB 43
คำสั่งที่ 21/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา (ระยะ 3 ปี พ.ศ.2565 - 2567) ของโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.49 KB 66
คำสั่งที่ 20/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.33 KB 62
คำสั่งที่ 19/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.96 KB 65
คำสั่งที่ 18/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.54 KB 126
คำสั่งที่ 17/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมดูแลนักเรียนประจำวัน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.54 KB 62
คำสั่งที่ 16/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.39 KB 115
คำสั่งที่ 15/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 50
คำสั่งที่ 14/2565 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 327.89 KB 74
คำสั่งที่ 13/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.63 KB 115
คำสั่งที่ 12/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 183
คำสั่งที่ 11/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ โครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.78 KB 153
คำสั่งที่ 10/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.89 KB 198
คำสั่งที่ 9/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.19 KB 297
คำสั่งที่ 8/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.02 KB 159
คำสั่งที่ 6/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ New Normal โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.71 KB 119
คำสั่งที่ 7/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.11 KB 136
คำสั่งที่ 5/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.08 KB 193
คำสั่งที่ 4/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.79 KB 147
คำสั่งที่ 3/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.54 KB 120
คำสั่งที่ 2/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.43 KB 267
คำสั่งที่ 1/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.55 KB 188
คำสั่งที่ 42/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.08 KB 149
คำสั่งที่ 41/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.3 KB 127
คำสั่งที่ 40/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.02 KB 108
คำสั่งที่ 39/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.12 KB 117
คำสั่งที่ 38/2564 เรื่องแต่งตั้งพนักงานขับรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.99 KB 155
คำสั่งที่ 37/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมดูแลนักเรียนประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.32 KB 117
คำสั่งที่ 36/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.21 KB 137
คำสั่งที่ 33/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.06 KB 129
คำสั่งที่ 35/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลืองานกฐิน ณ วัดประดู่พระอารามหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.59 KB 124
คำสั่งที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.1 KB 118
คำสั่งที่ 32/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.13 KB 128
คำสั่งที่ 30/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.36 KB 188
คำสั่งที่ 31/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลืองานกฐิน ณ วัดแก้วเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.64 KB 166
คำสั่งที่ 28/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนจากโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.78 KB 2923
คำสั่งที่ 29/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfiser) ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.75 KB 2992
คำสั่งที่ 27/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินสดตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.8 KB 11956
คำสั่งที่ 26/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.75 KB 35147
คำสั่งที่ 25/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.32 KB 44349
คำสั่งที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.24 KB 44304
คำสั่งที่ 23/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 964.68 KB 44265
คำสั่งที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.7 KB 44300
คำสั่งที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.97 KB 45314
คำสั่งที่ 20/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 639.29 KB 48302
คำสั่งที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.52 KB 48804
คำสั่งที่ 18/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 394.33 KB 48334
คำสั่งที่ 15/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.08 KB 49054
คำสั่งที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.17 KB 48500
คำสั่งที่ 16/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมดูแลนักเรียนประจำวัน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463 KB 48274
คำสั่งที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1023.64 KB 48224
คำสั่งที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 928.17 KB 48599
คำสั่งที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.86 KB 48344
คำสั่งที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ โครงสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.02 KB 48360
คำสั่งที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 824.28 KB 48206
คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ครูที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.32 KB 48258
คำสั่งที่ 8/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 694.44 KB 48426
คำสั่งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 335.18 KB 48419
คำสั่งที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนอยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 826.32 KB 48451
คำสั่งที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 730.67 KB 48321
คำสั่งที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.64 KB 48332
คำสั่งที่ 3/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.97 KB 48208
คำสั่งที่ 2/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุ่งซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.01 KB 48474
คำสั่งที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.3 KB 48486
คำสั่งที่ 52/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การเช่าใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.84 KB 48596
คำสั่งที่ 51/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานTOR และกำหนดราคากลางการเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.23 KB 48561
คำสั่งที่ 50/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.33 KB 48201
คำสั่งที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.15 KB 48604
คำสั่งที่ 47/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 805.41 KB 48321
คำสั่งที่ 46/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเรียนธรรมศึกษาและสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.88 KB 48536
คำสั่งที่ 45/2563 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียนและผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.76 KB 48476
คำสั่งที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 552.84 KB 48362
คำสั่งที่ 43/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 932.67 KB 48330
คำสั่งที่ 41/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 624.81 KB 48615
คำสั่งที่ 42/2563 เรื่องงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดประดู่พระอารามหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.17 KB 48572
คำสั่งที่ 40/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.47 KB 48296
คำสั่งที่ 39/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 702.86 KB 48835
คำสั่งที่ 37/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนจาก โครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.27 KB 48169
คำสั่งที่ 38/2563 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.7 KB 48510
คำสั่งที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.47 KB 48525
คำสั่งที่ 36/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลืองานกฐิน ณ วัดแก้วเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 495.5 KB 48225
คำสั่งที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 887.51 KB 48548
คำสั่งที่ 34/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.85 KB 48359
คำสั่งที่ 33/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.26 KB 48590
คำสั่งที่ 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสลากภัต ณ วัดแก้วเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.99 KB 48255
คำสั่งที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันภาษาไทยแห่งชาติ วันอาเซียน วันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 640.89 KB 48261
คำสั่งที่ 29/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 873.63 KB 48253
คำสั่งที่ 28/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการจัดงานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 775.43 KB 48190
คำสั่งที่ 27/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 808.59 KB 48232
คำสั่งที่ 26/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.01 KB 48432
คำสั่งที่ 25/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.76 KB 48224
คำสั่งที่ 24/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 871.58 KB 48476
คำสั่งที่ 23/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 765.91 KB 48564
คำสั่งที่ 22/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 624.37 KB 48450
คำสั่งที่ 21/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.65 KB 48178
คำสั่งที่ 20/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.49 KB 48620
คำสั่งที่ 19/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูควบคุมดูแลนักเรียนประจำวัน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.67 KB 48236
คำสั่งที่ 18/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.49 KB 48392
คำสั่งที่ 17/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ครูที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.39 KB 48513
คำสั่งที่ 16/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.23 KB 48209
คำสั่งที่ 15/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.15 KB 48624
คำสั่งที่ 14/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูอยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.46 KB 48272
คำสั่งที่ 13/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.57 KB 48320
คำสั่งที่ 12/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 893.32 KB 48568
คำสั่งที่ 11/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.26 KB 48407
คำสั่งที่ 10/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.7 KB 48558
คำสั่งที่ 9/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.11 KB 48432
คำสั่งที่ 8/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 761.84 KB 48264
คำสั่งที่ 7/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๑ มีนาคม ๒๕63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.91 KB 48388
คำสั่งที่ 6/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.3 KB 48322
คำสั่งที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 48278
คำสั่งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ พระครูสุนทรธรรมกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.91 KB 48159
คำสั่งที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมงานการแข่งขันกรีฑา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.52 KB 48182
คำสั่งที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.06 KB 48194
คำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่งคราว ทำหน้าที่นักการภารโรง(เหมาบริการ)) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 477.71 KB 48217
คำสั่งที่ 58/2562 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.51 KB 48173
คำสั่งที่ 64/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48434
คำสั่งที่ 62/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48205
คำสั่งที่ 63/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับรถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.74 KB 48217
คำสั่งที่ 61/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 532.04 KB 48254
คำสั่งที่ 60/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Active Learning Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 736.37 KB 48620
คำสั่งที่ 59/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.16 KB 48561
คำสั่งที่ 57/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนสอบธรรมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.28 KB 48229
คำสั่งที่ 56/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวันและกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 48167
คำสั่งที่ 55/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.92 KB 48495
คำสั่งที่ 54/2562 เรื่อง แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 787.41 KB 48385
คำสั่งที่ 53/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.22 KB 48461
คำสั่งที่ 52/2562 เรื่อง งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดประดู่พระอารามหลวง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 804.24 KB 48591
คำสั่งที่ 51/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48457
คำสั่งที่ 50/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 925.91 KB 48583
คำสั่งที่ 49/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 411.58 KB 48250
คำสั่งที่ 48/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 707.3 KB 48315
คำสั่งที่ 47/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินสนับสนุนจากโครงการจัดหาครูเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 440.02 KB 48542
คำสั่งที่ 46/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 687.08 KB 48296
คำสั่งที่ 45/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลืองานกฐิน ณ วัดแก้วเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 762.89 KB 48558
คำสั่งที่ 44/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48491
คำสั่งที่ 43/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 48459
คำสั่งที่ 42/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 48446
คำสั่งที่ 41/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานไปเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.93 KB 48173
คำสั่งที่ 40/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.15 KB 48570
คำสั่งที่ 39/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 48329
คำสั่งที่ 38/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสลากภัต ณ วัดแก้วเจริญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 829.47 KB 48250
คำสั่งที่ 37/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันภาษาไทยแห่งชาติ วันอาเซียน วันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 978.94 KB 48165
คำสั่งที่ 36/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการการจัดงานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 48272
คำสั่งที่ 35/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปรัจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.28 KB 48193
คำสั่งที่ 34/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษา (ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564) ของโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.42 KB 48216
คำสั่งที่ 33/2562 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวันและกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48404
คำสั่งที่ 32/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมิณผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48196
ประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.91 MB 48583
แนวทางการพิจรณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาและแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะกัญชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 48254
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสแลป้องกันการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 48593
PLC
>PLC ปี 63 29733
>PLC ปี 62 48195
>PLC 2561/8 - การเขียนสะกดคำให้ถูกต้อง 48312
>PLC 2561/7 - การฝึกซ้อมเสริมทักษะการเล่นเปตอง 48216
>PLC 2561/6 - ชวนครูวิทย์สร้างสื่อเวริมประสบการณ์ผู้เรียน 48233
>PLC 2561/5 - การพัฒนาผลสอบ O-NET 48413
>PLC 2561/4 - การคัดไทยและเขียนไทย 48440
>PLC 2561/3 - การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความสนใจในการเรียน 48434
>PLC 2561/2 - ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย Active Learning 48175
>PLC 2561/1 - การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้วยโครงงาน (Project-Based Learning) 48445
ว21 ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตัวอย่างแบบคำนวณตัวชี้วัดด้านคุณภาพผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93 KB 48285
ตัวอย่างการประกาศค่าเป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69.98 KB 48446
ตัวอย่างบันทึกข้อความเพื่อขอรับการประเมิน วฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 30.27 KB 48221
แบบบันทึกการประเมิน 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 60.2 KB 48819
ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) Word Document ขนาดไฟล์ 111.44 KB 48726
สารบัญเอกสารอ้างอิง วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 20.55 KB 48214
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน วฐ.1 ปี 57-61 (1คาบ 50นาที) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 65.63 KB 48343
ตัวอย่างการเขียน วฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 44.01 KB 48488
ตัวอย่างตารางสอนที่ใช้นับชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 48547
แบบตรวจสอบชั่วโมงในแบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน วฐ.2 ปีการศึกษา 2561 (1คาบ 50 นาที) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.48 KB 48219
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน วฐ.2 ปีการศึกษา 2561 (1คาบ 50นาที) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.47 KB 48180
แบบขั้นหน้าเอกสารอ้างอิง วฐ.2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 374 KB 48340
สารบัญอ้างอิง วฐ.2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 15.76 KB 48541
ตัวอย่างการเขียน วฐ.2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 160.5 KB 48634
วิจัยในชั้นเรียน
2561-2-การงาน-นิติ-การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบแผนที่ความคิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.11 KB 48615
2562-1-ภาษาอังกฤษ-รติรัติ-การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.23 KB 48377
2562-1-วิทยาศาสตร์-เมธาว์-การใช้แบบฝึกทักษะเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.48 KB 48279
2562-2-วิทยาศาสตร์-รวีวรรณ-CAI แรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.33 KB 48433
2562-1-ภาษาไทย-วรนุช-การพัฒนาทักษะการอานจับใจความของนักเรียนโดยใช้ SQ4R Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.96 KB 48500
2562-1-คอมพิวเตอร์-กฤษดา-การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Scratch Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 625.27 KB 49182
อื่นๆ
คำสั่งที่ 60/2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู อยู่เวรและตรวจเวรในเวลากลางวัน และกลางคืน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.02 KB 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.93 KB 48469
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.49 KB 48545
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 48492
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.87 MB 48319
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.41 MB 48274
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 292.88 KB 48274
แบบประเมิน SDQ Word Document ขนาดไฟล์ 109.03 KB 48591