หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 
 
เปิดสอนในระดับชั้น  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)