ปรัชญา/คติพจน์
ปรัชญา/คติพจน์
ปรัชญา
ความรู้ คู่คุณธรรม


คติพจน์
สุ จิ ปุ ลิ