วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์
         โรงเรียนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์
 
รักษ์ความเป็นไทย 
 
เอกลักษณ์
 
โรงเรียนวิถีพุทธ