ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 5/1  หมู่ 1  ตำบลวัดประดู่  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย์ 75110

โทรศัพท์ 0-3473-5326  โทรศัพท์/โทรสาร 0-3476-8382

ประเภทสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

มีเขตพื้นที่บริการ อำเภออัมพวา  ตำบลวัดประดู่  ตำบลเหมืองใหม่


โรงเรียนอํานวยวิทย เดิม เป็นโรงเรียนราษฎร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ก่อตั้งเมื่อป พ.ศ. 2486    โดย นายเติม ยุวานนท(บ.ม.)  เป็นเจ้าของ และนายประยูร ยุวานนท (บ.ม.) บุตรชาย  เปนครูใหญ  นายไพรัช ลิ้มไพบูลย์ (บ.ม.)   เปนผูจัดการ   เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา (ต่อมาภายหลังไดเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  โดยใชอาคารศาลเจ้า  ยิ่นเต็กตั้ว  ต.บ้านปราโมทย   อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม   ซึ่งอยูฝั่งตรงขามวัดแกวเจริญเปนสถานที่เรียน      และระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง   โรงเรียนอํานวยวิทย  ก็ไดยายไปอยูที่บ้านของเจาของโรงเรียนระยะหนึ่ง   เกรงกลัววาตัวอาคารของศาลเจา  ยิ่นเต็กตั้ว  จะถูกขาศึกฝายพันธมิตรโจมตีทางเครื่องบินอาจจะทําใหนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได เพราะฝายพันธมิตรคิดวาตัวอาคารคางๆ  โดยเฉพาะตัวอาคารของวัด  ตัวอาคารของโรงเรียน  หรือตัวอาคารของสํานักงานตางๆ  อาจจะเปนจุดพัก  หรือถาที่เก็บ ซอนอาวุธ  ยุทโธปกรณของทหารญี่ปุน   เพราะกอนหนานี้  ตัวอาคารของวัดพระคริสตหฤทัย ซึ่งอยูไมหางไกลจากโรงเรียนอํานวยวิทยมากนัก ก็ถูกเครื่องบินของฝายพันธมิตรยิงกราดเขาใสตัวอาคาร แตโชคดีที่ไมมีนักเรียนคนใดไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  จนกระทั่งสงครามยุติลง  และตอมาในป พ.ศ.2488   โรงเรียนอํานวยวิทย  ไดย้ายจากอาคารศาลเจา  ยิ่นเต็กตั้ว  มาใชอาคารศาลาการเปรียญ  และหอฉันของวัดแกวเจริญ   ต.วัดประดู  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตมาก็ใชอาคารปริยัติธรรม เปนที่เรียนเพิ่มเติมตั้งแตบัดนั้น  โดย พระเดชพระคุณ ท่านพระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปูหยอด ชินวังโส น.ธ. เอก ) อดีตเจ้าอาวาส วัดแก้วเจริญ  อดีตเจาคณะตําบลเหมืองใหม   อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ไดรับโรงเรียนอํานวยวิทย ไวในความอุปถัมภ์


ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบการรับโอนโรงเรียนอํานวยวิทย์ ให้เป็น โรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดแก้วเจริญอํานวยวิทย์ (สุนทรธรรมกิจอุปถัมภ์)

 

การโอนโรงเรียนอํานวยวิทย์ ให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลก็ด้วยความดำริเห็นชอบของนายประยูร  ยุวานนท์ ครูใหญ่ ก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2535 และด้วยการสนับสนุนอย่างแท้จริงจากพระเดชพระคุณ ท่านพระครูสุนทรธรรมกิจเนื่องจากโรงเรียนอํานวยวิทย์ ได้ก่อตั้งและดำเนินมาด้วยดีเป็นระยะเวลา 50 ปีเต็มแล้ว และเพื่อที่จะให้กิจการของโรงเรียนดำเนินไปด้วยดี เป็นหลักฐานที่มั่นคงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นเรื่อยๆสืบต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB