ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ก.ย. 63 ถึง 18 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2563
13 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียน 1/2563
03 เม.ย. 63 ประเมิน ว.21
20 มี.ค. 63 ส่งเกรดและ SGS
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 O-NET ม.6
24 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
04 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 กีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 2562
09 ส.ค. 62 พิธีวันแม่แห่งชาติ
26 ก.ค. 62 ถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
22 ก.ค. 62 ถึง 23 ก.ค. 62 สอบกลางภาค
16 ก.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 หยุดวันอาสาฬหบูชา
12 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา